Бойківська Галина Миколаївна

Пузини продовжував керувати кафедрою творця цiєї школи – С. 1940 року навчання на перших курсах унiверситету пiсля вступних iспитiв у листопадi почалося 15 сiчня. Левицький читав лекцiї i вiв практичнi заняття з вищої математики на природничому факультетi. У науковому звiтi за 1940 рiк С. Банах вiдзначив, що В.

Пройшовши габiлiтацiю, вiн мiг би читати лекцiї як приват-доцент. Процес габiлiтацiї вимагав подачi наукової працi, проходження колоквiуму i читання лекцiї перед Радою факультету. Викладаючи математику, фiзику та українську мову в Тернопiльськiй гiмназiї В. Левицький багато читав, писав, друкував та редагував томи «Збiрника. Вiн брав участь у роботi математично-природописно-лiкарської секцiї, часто навiть не маючи можливостi приїхати до Львова на її засiдання. Наукове супроводження діяльності у сфері громадського здоров’я (Наукові вітчизняні школи у сфері громадського здоров’я. Підготовка аспірантів та докторантів. Міжнародна наукова співпраця у сфері громадського здоров’я.).

університетські наукові записки

Зокрема створено фiзико-математичний та природничий факультети. Iз встановленням у вереснi 1939 року радянської влади в Галичинi В. Левицький автотранспортний коледж перестав отримувати пенсiю i змушений був шукати працю. Його запросили викладати до органiзованого Львiвського педагогiчного iнституту.

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Вiд 1 сiчня 1940 року В. Левицький працював на посадi професора кафедри аналiзу I, керiвником якої був Стефан Банах. Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень. У статті розглянуто порушення прав дитини в умовах збройного конфлікту, визначено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з метою закріплення прав дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.

Розв’язок проблеми Кеплера у вимірах 8 і 24

Левицький пiдготував до друку пiдручник з вищої математики для студентiв географiв i геологiв. Вчена рада унiверситету 30 грудня 1940 року проголосувала за надання В. Левицькому вченого ступеня доктора фiзико-математичних наук i звання професора з наступним затвердженням ВАК СРСР. Звання професора Вища атестацiйна комiсiя затвердила 14 червня 1941 року. У Львiвському унiверситетi навчання студентiв II–IV курсiв почалося у жовтнi 1939 р. За розкладом, який був оголошений ще в серпнi. Викладали тодiшнi професори унiверситету, до них приєдналися також вченi, якi виїхали з окупованих нiмцями теренiв Польщi.

Наші партнери

У червнi 1896 року В. Левицький був iменований дiйсним вчителем вищої гiмназiї у Тернополi, в якiй до 1903 року перебував на викладацькiй роботi. Тут вiн ґрунтовно пiдготувався до отримання ступеня доктора фiлософiї. Весною 1895 року вiдбулися дводеннi письмовi та уснi iспити з математики, фiзики, хiмiї та мов викладання – української, польської й нiмецької.

Географічно журнал сфокусований на весь посткомуністичний регіон, включаючи Центральну та Східну Європу та решту країн колишнього Радянського Союзу. Також журнал друкує рецензії на книги в галузі соціальних наук, що вийшли друком впродовж останнього року, та публікує оглядові статті, присвячені більш короткому аналізу конкретних подій, у розділі “симпозіум”. Сприяння створенню відкритого інформаційного середовища для взаємодії провідних вчених, молодих науковців та практиків. Герой України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін. Досліджується цифрова трансформація суспільства та правове регулювання інформатизації сфери освіти. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології є невід’ємним елементом діяльності кожного підприємства й організації, …